Головна / Нормативно-правова робота / Положення про Департамент правової та законопроектної роботи

Положення про Департамент правової та законопроектної роботи

27.04.2011 03:00


                                                           ПОЛОЖЕННЯ

  Про Департамент правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики України

 

1. Департамент правової та законопроектної роботи (далі – Департамент) є структурним підрозділом Міністерства аграрної політики України (далі - Міністерство) та підпорядковується першому заступнику Міністра.

2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики України, наказами Міністерства, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. З питань організації та методики ведення правової роботи Департамент керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.

3. Департамент має бланк та штамп зі своїм найменуванням.

Департамент складається з чотирьох відділів:  

- Відділ правового забезпечення очолюється заступником директора Департаменту – начальником відділу;

- Відділ законопроектної роботи та нормативно – правової роботи очолюється заступником  директора Департаменту – начальником відділу;

- Відділ представництва інтересів міністерства в судах та претензійно – позовної роботи очолюється  начальником відділу;

- Відділ попередження корупційних дій та правопорушень очолюється  начальником відділу.

4.Департамент очолює  директор, який призначається  на посаду за погодженням з Міністерством юстиції України.

У разі відсутності директора Департаменту його функції покладаються на заступника директора Департаменту – начальника відділу правового забезпечення, а у разі його відсутності на заступника директора Департаменту  начальника відділу законопроектної роботи та нормативно – правової роботи.

За рішенням директора Департаменту може бути визначений інший порядок його заміщення.

5. Працівники Департаменту призначаються на посади і звільняються з них в установленому законодавством порядку.

6. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво діяльності Департаменту і несе відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням та Регламентом затвердженим наказом Мінагрополітики від 15 листопада 2007 року № 830;

2) організовує роботу, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку і забезпечує виконавську дисципліну працівниками Департаменту.

3) визначає обов’язки і ступінь відповідальності працівників Департаменту виходячи із завдань і функцій  Департаменту;

4) розподіляє обов’язки між заступниками, керівниками структурних підрозділів та працівниками Департаменту;

5)подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву Міністерства про призначення на посади, звільнення з посад, переміщення, заохочення та накладання стягнень на працівників Департаменту, вживає необхідності заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;

6) забезпечує дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;

7)забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності Департаменту у відповідності з чинним законодавством;

8)за дорученням керівництва представляє Міністерство в судах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у відносинах з фізичними та юридичними особами.

9)Відпрацьовує документи та виконує доручення, які пов’язані із захистом економічних інтересів України, з урахуванням положень Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

7)Вимоги директора Департаменту, в межах компетенції, є обов’язковими до виконання всіма працівниками Департаменту.

8) Працівники Департаменту:

1) виконують відповідно до розподілу обов’язків роботу на закріплених за ними ділянках;

2) візують проекти рішень Міністерства;

3) беруть участь в обговоренні питань, що входять до кола їх службових обов’язків та нарадах Міністерства;

4) мають право ознайомлюватись в установленому порядку із матеріалами з питань, що входять до кола їх службових обов’язків, а також одержувати від інших структурних підрозділів інформацію, необхідну для підготовки документів;

5) керівник Відділу Департаменту здійснює при цьому загальне керівництво Відділом та несе відповідальність за його роботу.

9) Основними завданнями Департаменту є:

1)організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Міністерством, а також його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

2) організація та участь у здійсненні нормопроектної діяльністі, проведення правової експертизи нормативно – правових актів і проектів таких актів, підготовка і редагування  нормативно – правових актів та їх візування;

3) представництво інтересів Міністерства в судах загальної юрисдикції, адміністративних, господарських судах;

4) контроль за виконанням чинного законодавства щодо попередження корупційних дій та правопорушень.

10) Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики в галузях агропромислового виробництва, захисті законних прав та інтересів Міністерства;

2)забезпечує правильне застосування законодавства у Міністерстві та на підприємствах, в установах і організаціях, що входять до сфери управління Міністерства, інформує Міністра про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

3) бере участь в узагальненні практики застосування законодавства в агропромисловому комплексі, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд Міністру для вирішення питань стосовно необхідності підготовки проекту акта законодавства та внесення його в установленому порядку до уповноваженого державного органу;

4) перевіряє відповідність законодавству проектів наказів та інших нормативних актів, що подання на підпис Міністру, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують;

у разі невідповідності проекту наказу чи іншого нормативного акта законодавству та якщо внесені до нього зауваження не було враховано, не візуючи проект подає письмовий висновок з пропозиціями законного вирішення питання для прийняття остаточного рішення Міністром;

5) вносить Міністру пропозиції щодо подання нормативного акта до Мін’юсту для державної реєстрації;

6) бере участь у підготовці проектів актів законодавства, міжнародних договорів, господарських договорів та контрактів, розглядає проекти нормативних актів, які надійшли для погодження, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них;

7) проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу для перегляду нормативно-правових актів Міністерства з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

8) разом з відповідними структурними підрозділами сприяє підприємствам, установам та організаціям агропромислового комплексу у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв’язків, бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав;

9) надає правову допомогу підприємствам, установам та організаціям що входять до сфери управління Міністерства;

10) сприяє правильному застосуванню законодавства про працю;

11) в межах компетенції аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів;

12) проводить претензійно-позовну роботу та представляє в установленому законодавством порядку інтереси Міністерства в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

13) бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень та вносить пропозиції керівництву Міністерства про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

14) здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємствах, установах та організаціях агропромислового комплексу, вносить пропозиції щодо їх вдосконалення;

15) співпрацює з Мін’юстом;

11) Департамент має право:

1) перевіряти додержання законності в Міністерстві та його  структурних підрозділах;

2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб Міністерства, його структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Міністерства, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань;

3) інформувати керівництво Міністерства у разі покладення на Департамент виконання завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Департаментом завдань;

4) залучати за згодою керівника іншого структурного підрозділу Міністерства відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього обов’язків;

5) приймати участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і колегіальних органів в Міністерстві у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства;

6) у разі переслідування працівника Департаменту у зв’язку з виконанням ним обов’язків, передбачених цим положенням, інформувати Міністерство юстиції України.

12) Пропозиції Департаменту щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень, наказів, інших нормативно-правових актів Міністерства, що суперечать законодавству, є обов’язковими для розгляду керівництвом Міністерства та керівниками структурних підрозділів Міністерства.

13) Працівник Департаменту, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних наслідків та ущемлення прав і законних інтересів інших працівників, несе персональну відповідальність в передбаченому законодавством порядку.

14) Чисельність працівників Департаменту визначається штатним розписом Міністерства аграрної політики України.

 

Директор Департаменту                                                                               О.М. Собовий

 

 
© 1997–2011 Міністерство аграрної політики та продовольства України 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24           

Усі права на матеріали, що знаходяться на даному сайті, охороняються відповідно до чинного законодавства України. При будь-якому використанні матеріалів сайта, гіперпосилання на www.minagro.gov.ua обов'язкове