Наукові розробки


Розділи

»

землеробство і агроекологія

»

рослинництво і переробка продукції

»

тваринництво, ветеринарна медицина і переробка продукції

»

механізація і електрифікація сільськогосподарського виробництва

»

аграрна економікаpixel.jpg (331 bytes)

 

 

РОЗДІЛ

землеробство і агроекологія

• Різноротаційні сівозміни для крупних господарств зерно-бурякового напряму з розвинутим тваринництвом

• Технологія доочищення стічних вод у сільському господарстві на біофільтрах з плаваючим фільтрувальним завантаженням

• Новий спосіб боротьби з бур'янами у посівах польових культур

• Установки типу БВУ і КВУ для знезалізнення підземних вод

• Ресурсозберігаюча система кормовиробництва на основі прифермської сівозміни та багаторічного культурного пасовища

• Компактна установка типу КВУ для очищення поверхневих вод у локальних сільгоспводопроводах

• Технологія створення культурних сіножатей і пасовищ на основі ефективного використання потенціалу бобових трав

• Технологія попереднього очищення поверхневих вод на біофільтрах у групових системах сільгоспводопостачання

• Поліський варіант адаптивно-ландшафтиого землеробства

• Технології і технічні засоби багатофункціонального мікрозрошення садів, винограду, ягідних, овочевих та баштанних культур в умовах відкритого ґрунту

• Спеціалізовані високопродуктивні сівозміни на еколого-біологічній основі в умовах осушених земель

• Відомчі норми "Проектування, будівництво та експлуатація систем мікрозрошення"

• Режими зрошення сільськогосподарських культур та методика техніко-економічного обґрунтування водозабезпеченості зрошувальних систем

• Лізиметричні дослідження балансу вологи, режиму інфільтрації та вимивання з нею хімічних елементів залежно від рослинного покриву, удобрення, рівня ґрунтових вод в умовах дерново-підзолистого ґрунту центрального Полісся України

• Технологія довголітнього використання кормових угідь у забрудненій радіонуклідами зоні із застосуванням комплексу агротехнічних та агромеліоративних заходів на мінеральних та торфозаболочених ґрунтах

• Використання місцевих вапняків для хімічної меліорації кислих ґрунтів

• Енергозберігаюча система удобрення в зерновій сівозміні на меліорованих землях низинної зони Закарпаття

• Енергозберігаюча система удобрення культур у польовій десятипільній сівозміні

• Енергозберігаюча підготовка парового поля під озимі зернові після високостеблових культур

• Екологічні вимоги до зрошення земель в Україні

• Геоінформаційна система (база даних) "Деградація грунтів України"

• Відомчі норми проектування та будівництва меліоративних систем і споруд

• Методологія оцінки придатності земель України до вирощування сільськогосподарських культур за грунтово-кліматичними параметрами

• Картографо-аналітична оцінка стану земельних ресурсів України

• Залізобетонні фільтри та труби для водозабірних свердловин глибиною до 100 м

• Мастика ізоляційна "Бутарбіт-М"

• Технологія відновлення захисного шару залізобетонних конструкцій гідротехнічних споруд методом торкретування полімерцементних розчинів

• Технологія антикорозійного захисту зовнішньої поверхні сталевих та залізобетонних труб мастикою "Стікам"

• Тимчасові рекомендації з організації поверхневого поливу по борознах не діючих зрошувальних системах з дощувальними машинами

• Комплект рукавів для поверхневого поливу

• Протифільтраційні грунтово-плівкові екрани

• Методика визначення корозійного стану трубопроводів із залізобетонних напірних труб

• Комплекти вузлів і деталей для відновлення і удосконалення дощувальних машин "Фрегат ДДА-100 МА

• Низьконапірна гідравлічна засувка Ду-150 мм

• Комплекс регулюючої і захисної арматури для закритих зрошувальних систем і систем водопостачання

• Нетрадиційне азотно-магнієве рідке добриво

• Рекомендації щодо зменшення питомих втрат

• Дощувальна машина фронтальної дії з гідроприводом ДМФ-10/90

• Комбінована машина для оптимізації посівного шару грунту, внесення добрив і посіву

• Дощувальна машина позиційної дії ДМФ 10/75

• Мульчування як засіб поліпшення фізичних властивостей ґрунтів та ефективності дії мінерального живлення сільськогосподарських рослин

• Технологія комплексної кваліфікації сільськогосподарських угідь та підвищення їх продуктивності

• Способи підвищення адаптації кореневих систем до несприятливих агрофізичних параметрів ґрунту

• Автоматизоване робоче місце диспетчерського управління міжгосподарським водорозподілом на зрошувальних системах

• Районування земельних ресурсів за кількісними грунтово-екологічними показниками

• Автоматизоване робоче місце енергетика управління зрошувальної системи

• Енергозберігаюча технологія основного обробітку грунту на схилах

• Методичні рекомендації з непрямого водообліку на меліоративних насосних станціях

• Гумус як показник екологічного статусу ґрунту

• Технологія цеолітової меліорації піщаних грунтів

• Інформаційно-обчислювальна система (ІОС) "Полив-2"

• Кількісна функціонально-екологічна діагностика ґрунтів

• Інформаційно-обчислювальна система (ІОС) "Добрива"

• Формування схилового ґрунтоутворення як функції перерозподілу вологи і тепла

• Інструкція з відновлення і комплексного регулювання русел гірських річок (ВНД)

• Посібник "Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу на меліорованих землях України"

• Методика визначення природного потенціалу грунтів акумулятивного ряду

• Посібник "Методи використання аналізів природної води і ґрунтів для еколого-меліоративного моніторингу".

• Рекомендації з сільськогосподарського використання осушуваних земель гумідної зони України

• Сучасна концепція хімічної меліорації грунтів

• Водозберігаючі режими зрошення сільськогосподарських культур

• Короткоротаційні сівозміни на неполивних та зрошуваних землях Степу для господарств з обмеженими земельними ресурсами

• Система основного обробітку ґрунту при зрошенні

• Технологія контурно-фітомеліоративного луківництва

• Малозатратна технологія локального окультурення (меліорація) грунтів Полісся

• Гребнево-грядова технологія вирощування сільськогосподарських культур на гідроморфних землях

• Сучасні методи фізико-хімічного аналізу грунтів

• Охорона водних, ґрунтових і рослинних ресурсів від забруднення важкими металами в умовах зрошення

• Агроекологічна концепція зрошення чорноземів

• Нормативна база агроекологічного моніторингу зрошуваних земель

• Методика оцінки якості води для зрошення

• Підвищення потенційної родючості легких ґрунтів Полісся

• Виготовлення органо-мінеральних сумішей на основі органічних добрив, мінеральних добавок, сорбентів і біоти

• Ресурсозберігаюча система удобрення сільськогосподарських культур в умовах зрошення

• Мікробіологічні основи відтворення родючості ґрунтів, їх екологічної стійкості в системах ландшафтного землеробства

• Аналіз ефективності використання ресурсів землі та добрив

• Визначення потреби у мінеральних добривах на рівні область—держава

• Ефективна технологія удобрення грунту при вирощуванні насінників кормового буряку

• Розрахунок балансу поживних речовин у землеробстві

• Розрахунок норм азотних добрив для підживлення озимих культур у весняно-літній період на основі ґрунтової і рослинної діагностики з використанням програмних засобів персональних ЕОМ

• Застосування нових форм калійних добрив

• Методика автоматизованої розробки високоефективної системи землеробства

• Статистична обробка даних багаторічних дослідів та розробка математичних моделей

• Агрохімічна оцінка фосфатного стану ґрунтів України

• Методика досліджень з агрохімічної ефективності фосфоритних родовищ України

• Засоби попередження надмірного накопичення нітратів у сільськогосподарській продукції

• Методика ґрунтової та рослинної діагностики потреби кукурудзи та зернових колосових культур в азотних добривах

• Нормативні показники і технологічні прийоми забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в грунті

• Технологічні та агроекологічні нормативи утилізації органічних відходів переробної промисловості і рослинництва

• Комплекс агротехнічних, меліоративних і агрохімічних прийомів щодо недопущення зниження родючості ґрунтів при зрошенні тваринницькими стоками

• Технологія основного внесення азотвмісних мінеральних добрив для попередження непродуктивних втрат азоту з ґрунту

• Технологія виробництва біомінеральних добрив із сапропелю

• Технологія виробництва органо-мінеральних добрив

• Нові штами мікроорганізмів для підвищення ефективності землеробства

• Високоефективні технології застосування мікробних препаратів у відновлювальних ресурсозберігаючих системах землеробства

• Система основного обробітку в польових сівозмінах північного Степу лівобережної України

• Комп'ютерна технологія проектування і алгоритм формування екологічно сталих ґрунтоохоронних агроландшафтів

• Технологія аерокосмічного контролю за гумусним станом ґрунтів

• Комп'ютерна технологія визначення потенційної схильності і формування захисту ґрунту щодо вітрової ерозії в Україні

• Система еколого-стабілізуючих та ґрунтоохоронних, ресурсозберігаючих заходів в екологічно чистих агрозонах

• Метод визначення придатності орних земель для вирощування екологічно чистої рослинницької продукції

• Наукові основи оптимізації живлення рослин у біологічному землеробстві

• Екологічні основи створення стійких багаторічних агроценозів для відновлення ефективної родючості техногенних грунтів

• Технологія створення протифільтраційного екрану для накопичувачів фтористих сполук та інших рідких відходів виробництва

• Технологія відновлення родючості нафтозабруднених ґрунтів

• Локальне внесення добрив як засіб зменшення надходження важких металів до рослинницької продукції з техногенне забрудненого ґрунту

• Методика розміщення систем прямолінійних та паралельних валів-терас на складних улоговинних схилах агроландшафтів

• Методичні вказівки щодо визначення потенційного стоку з елементарних водозборів і проектування ґрунтоводоохоронних заходів за контурно-меліоративного землеробства

• Теоретичні основи формування ерозійно стійких екологічно збалансованих високопродуктивних ландшафтів

• Наукові основи створення багаторічних сіяних сіножатей та пасовищ у системі агроландшафту

• Комп'ютерні бази даних

• Нормативи ґрунтозахисних контурно-меліоративних систем землеробства

• Технологія створення та реалізації на практиці моделей відновлюваних систем землекористування в умовах дефіциту ресурсів

• Керівний нормативний документ "Суцільний грунтово-агрохімічний моніторинг сільськогосподарських угідь України"

• Методика комплексної екотоксикологічної оцінки небезпеки застосування засобів хімізації в агроландшафтах України

• Екотоксикологічна оцінки небезпечності застосування фосфоритів родовищ України

• Методичні вказівки щодо визначення Нg, Zn, Ni, Со, Сu у грунті, рослинах, воді методом тонкошарової хроматографії

• Керівний нормативний документ "Еколого-агрохімічний паспорт полів та земельних ділянок"

• Галузеві стандартні зразки основних типів грунтів України

• Технології вирощування сільськогосподарських культур за біологічного землеробства в умовах Полісся

• Гібрид соняшнику Харківський 58

• Ресурсозберігаюча технологія основного обробітку грунту на зрошуваних землях

• Фільтр для попереднього очищення води в системах сільськогосподарського водопостачання

• Технологія удобрення грунту гноєм у сівозміні з чорним паром

• Технологія локального поліпшення родючості піщаних грунтів для закладання садів

• Методика визначення придатності угідь, забруднених радіонуклідами, для сільськогосподарського виробництва

• Малозатратна технологія удобрення грунту

• Технологія комбінованого зрошування для садівництва

• Комбінована технологія удобрення грунту під цукровий буряк

• Вітчизняний гібрид помідорів для закритого грунту

• Короткоротаційні сівозміни для західного регіону україни

• Принципово новий мікробіологічний препарат для підвищення урожайності сільськогосподарських культур

• Спосіб ефективного використання азотних добрив на поліссі

• Методика виведення деградованих земель з обробітку

• Нетрадиційна технологія удобрення льону-довгунця